Preloader

Ładowanie...

Przejdź do treści
Wersja kontrastowa
 • a
 • a +
 • a ++

Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami

Slider

Aktualności

 • 1
 • 2
 • 3

06 lipiec 2020

#jaksegregować

#jaksegregować

Chcesz sprawdzić swoją wiedze na temat segregacji odpadów? Zapraszamy do udziału w cyklicznym konkursie na naszym profilu fb. ...

Czytaj więcej

03 lipiec 2020

Wydłużenie terminów - PROGRAM …

Wydłużenie terminów - PROGRAM USUWANIA FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

Wydłużamy termin składania wniosków do udziełu w programie usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczych do 17 lip...

Czytaj więcej

02 lipiec 2020

Zbiórka wielkogabarytów Miłki

Zbiórka wielkogabarytów Miłki

6 lipca 2020 r. (po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym) na terenie Gminy Miłki w zabudowie jednorodzinnej odbędzie się zbiórka wielkogabarytów. ...

Czytaj więcej

02 lipiec 2020

Zbiórka elektroodpadów Miłki

Zbiórka elektroodpadów Miłki

7 lipca 2020 r. (po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym) na terenie Gminy Miłki w zabudowie jednorodzinnej odbędzie się zbiórka elektroodpadów. ...

Czytaj więcej

01 lipiec 2020

Zbiórka elektroodpadów Banie M…

Zbiórka elektroodpadów Banie Mazurskie

8 lipca 2020 r. (po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym) na terenie Gminy Banie Mazurskie w zabudowie jednorodzinnej odbędzie się zbiórka elektrood...

Czytaj więcej

01 lipiec 2020

Zbiórka wielkogabarytów w Bani…

Zbiórka wielkogabarytów w Baniach Mazurskich

8 lipca 2020 r. (po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym) na terenie Gminy Banie Mazurskie w zabudowie jednorodzinnej odbędzie się zbiórka wielkogab...

Czytaj więcej

26 czerwiec 2020

Gdzie myjemy pojemniki w lipcu…

Gdzie myjemy pojemniki w lipcu?

Sprawdź kiedy będzie umyty Twój pojemnik na odpady.

Czytaj więcej

25 czerwiec 2020

Do którego pojemnika wrzucić k…

Do którego pojemnika wrzucić karton po mleku ?

Klknij w obrazek i weź udział w ankiecie.

Czytaj więcej

09 czerwiec 2020

Czerwiec miesiącem odbioru po…

 Czerwiec miesiącem odbioru popiołu.

Przypominamy, że w miesiącach letnich popiół z gospodarstw domowych odbierany jest co drugi miesiąc; czerwiec, sierpień.  Do comiesięcznych odbio...

Czytaj więcej

Deklaracje

Najczęściej popełniane błędy podczas wypełniania deklaracji:

 • błędna data obowiązywania deklaracji
 • niezgodność danych z zawartych w deklaracji
 • brak wskazania nieruchomości, na której powstają odpady
 • brak wyliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • niezgodność stawki opłaty ze sposobem zbiórki odpadów
 • brak uzasadnienia do korekty deklaracji
 • brak podpisu składającego deklarację

 

W razie problemów z uzupełnieniem deklaracji, uprzejmie prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta. Numery telefonów znajdą Państwo w stopce strony lub w zakładce kontakt. 

Jak właściwie uzupełnić deklarację:

 • drukowanymi literami, uzupełniając wszystkie białe pola obowiązujące składającego
 • określić datę obowiązywania, wskazując miesiąc i rok  np. CZERWIEC 2016R.
 • dokonać samoobliczenia wysokości opłaty miesięcznej zgodnie ze sposobem zbiórki opadów
 • dołączyć uzasadnienie przyczyn zmian zawartych w deklaracji lub terminu  składania tego dokumentu
 • pamiętać o złożeniu czytelnego podpisu na dokumencie

 

Uzupełnienie deklaracji krok po kroku

 POLE  CO ZROBIĆ ?
Należy podać PESEL lub NIP składającego deklarację

Należy podać datę od której ma obowiązywać deklaracja lub nowa deklaracja-zmiana w deklaracji lub korekta deklaracji. Właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć zmianę deklaracji w ciągu 14 dni od zaistniałej zmiany.

PRZYKŁAD: W przypadku gdy zaistniała zmiana występuje między 1 a 14 dniem maja w polu 2 należy wskazać datę obowiązywania deklaracji od  MAJA natomiast w przypadku gdy zmiana zachodzi między 15 a 31 maja w polu 2 należy wskazać datę obowiązywania deklaracji od CZERWCA.

4 Należy wskazać cel złożenia deklaracji (pierwsza deklaracja lub nowa deklaracja – zmiana w deklaracji lub korekta deklaracji)
5 Należy wskazać składającego deklarację
6 Należy wskazać rodzaj podmiotu składającego deklarację
6-22 Należy wskazać dane identyfikacyjne podmiotu zobowiązanego do złożenia deklaracji
23-37 Należy podać dane identyfikacyjne współwłaściciela/ współmałżonka (w przypadku gdy nieruchomość stanowi małżeńską wspólność ustawową)
38-46 Należy podać dane adresowe nieruchomości, na której powstają odpady
49-58 Należy podać adres korespondencyjny jeżeli jest inny niż wskazany w polu od 6 do 22
61-62 Należy wskazać sposób zbiórki odpadów
63-64 Należy wskazać czy właściciel nieruchomości posiada własny kompostownik
63-64 Należy podać ilość osób zamieszkujących nieruchomość – w przypadku nieruchomości zamieszkałych
65 Należy wskazać ilość osób zamieszkujących nieruchomość, na której powstają odpady
66 Należy dokonać samowyliczenia wysokości opłaty miesięcznej zgodnie ze sposobem zbiórki opadów – w przypadku nieruchomości zamieszkałych
67-88 Należy dokonać samowyliczenia wysokości opłaty miesięcznej zgodnie ze sposobem zbiórki opadów – w przypadku nieruchomości niezamieszkałych
89 Należy dokonać samowyliczenia wysokości opłaty miesięcznej zgodnie ze sposobem zbiórki opadów – w przypadku nieruchomości mieszanych
90 Należy wskazać w jakich miesiącach będą użytkowana domki letniskowe lub nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku
91-95 Należy dokonać samowyliczenia wysokości opłaty miesięcznej zgodnie ze sposobem zbiórki opadów – w przypadku nieruchomości użytkowanych przez część roku
96 Należy wskazać ile osób będzie użytkowało nieruchomość
97 Należy wskazać załączniki załączane do deklaracji
98 Należy podać datę złożenia deklaracji
118 Czytelny podpis/y składającego/ych deklarację

Samouczek do pobrania

 

Potwierdzenie złożenia deklaracji

Po złożeniu deklaracji podatnik otrzymuje drogą listowną potwierdzenie złożenia deklaracji czyli dokument  o charakterze informacyjnym, sporządzony na podstawie złożonej przez podatnika deklaracji.

Dokument zawiera dane nt. wysokości opłaty, daty obowiązywania, numeru kontrahenta, indywidualnego numeru rachunku bankowego. Należy pamiętać, że otrzymanie takiego dokumentu nie jest jednoznaczne z prawidłowym wypełnieniem deklaracji przez podatnika.

 

Formularz deklaracji do pobrania

Formularz deklaracji

Uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji

Uzupełnioną i podpisaną deklarację należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta MZM-GO (ul. Pocztowa 2, 11-500 Giżycko), przesłać pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną poprzez e-PUAP. Warunkiem wysłania deklaracji drogą elektroniczną jest posiadanie podpisu kwalifikowanego.

Deklaracje należy składać w terminie 14 dni od dnia zamieszkania lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, lub w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji.

Deklaracja jest jednoczesnym zobowiązaniem do comiesięcznego wnoszenia opłaty w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. Mieszkańcy nie będą otrzymywać faktur do zapłaty.

Uchwała Zgromadzenia MZMGO w sprawie przyjęcia wzoru deklaracji

 

Kalkulator oblicza wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od rodzaju nieruchomości oraz sposobu zbiórki odpadów.

Przystępując do samoobliczenia opłaty należy zapoznać sie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gmin Związku, dostępnym w zakładce akty prawne.

Nieruchomości zamieszkałe

Liczba osób
Nieprawidłowe dane

Stawka
Nieprawidłowe dane

Suma
Nieprawidłowe dane

Nieruchomości niezamieszkałe

Pojemniki
Nieprawidłowe dane

Liczba pojemników
Nieprawidłowe dane

Częstotliwość odbioru
Nieprawidłowe dane

Suma
Nieprawidłowe dane

Nieruchomości mieszane

Wysokość opłaty stanowi sumę opłat z dwóch rodzajów nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej.

Suma
Nieprawidłowe dane

STAWKI OBOWIĄZUJĄCE OD 1 KWIETNIA 2020

STAWKI OPŁAT NA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

zbiórka selektywna 27 zł osoba
zbiórka  nieselektywna 54 zł osoba
  
NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE, GDZIE ODPADY ZBIERANE SĄ W SPOSÓB SELEKTYWNY
pojemnik (l) 120 240 360 1100 7000
opłata (zł) 23.50 47.00 70.00 215.00 1450.00
NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE, GDZIE ODPADY ZBIERANE SĄ W SPOSÓB NIESELEKTYWNY
pojemnik (l)  120  240  360  1100  7000
opłata (zł) 47.00 94.00 140.00 430.00 2900.00
RYCZAŁT, GDZIE ODPADY ZBIERANE SĄ W SPOSÓB SELEKTYWNY

nieruchomość (szt.)

 169,00

RYCZAŁT, GDZIE ODPADY ZBIERANE SĄ W SPOSÓB NIESELEKTYWNY

nieruchomość (szt.)

338,00

WNOSZENIE OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Opłaty za gospodarowanie odpadami należy wnosić w terminie do 15 dnia każdego miesiąca ( bez wezwania) poprzez dokonanie przelewu, na indywidualny numer rachunku bankowego. Numery rachunków bankowych otrzymali Państwo pocztą w ubiegłym roku. W przypadku zagubienia indywidualnego rachunku bankowego można go uzyskać w siedzibie Związku

Art. 6m ust. 2 W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Zgodnie z art. 6r ust. 1b ww. ustawy Zarząd Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości, w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Osoba, która uporczywie nie wpłaca w terminie należności może również zostać pociągnięta do odpowiedzialności opartej o Kodeks karny skarbowy.

WNOSZENIE OPŁAT PRZEZ OSOBY "TRZECIE"
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013 r. ma charakter publicznoprawny. Zgodnie z art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz 391 ze zm.) w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.). Zapłata o której mowa w art. 59 § 1 pkt 1 w związku z art. 60 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, dokonana przez inny podmiot w imieniu podatnika nie powoduje wygaśnięcia zobowiązania podatkowego tego podatnika. Wobec powyższego płatność opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w obrocie bezgotówkowym (przelewem) powinna zostać dokonana wyłącznie z rachunku bankowego osoby, która złożyła deklarację (wyjątek od tej reguły stanowi wspólność majątkowa małżonków).

WYSTAWIANIE FAKTUR
Zgodnie z art. 15 pkt. 6 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami nie jest podatnikiem VAT. W związku z powyższym nie jest zobowiązany do wystawienia faktur VAT. Podstawę do rozliczenia kosztów stanowi oryginał dowodu wpłaty i kopia deklaracji lub wydana decyzja administracyjna. 

Zgodnie z art. 5 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – dochodami publicznymi są daniny publiczne, do których zalicza się opłaty, których obowiązek ponoszenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego wynika z odrębnych ustaw.

OBOWIAZEK DOKONYWANIA OPŁATY JEST BEZWARUNKOWY
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaliczana jest do kategorii danin publicznych których charakterystyczną cechą jest jednostronność i nieekwiwalentość, bowiem podmiot ponoszący ciężar daniny nie otrzymuje w zamian bezpośrednio żadnego świadczenia wzajemnego.

Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wniesienia w terminie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązek dokonania opłaty jest bezwzględny i bezwarunkowy.

NIEUREGULOWANIE OPŁAT W TERMINIE
W przypadku gdy opłata nie będzie uregulowana przez właściciela nieruchomości terminowo lub gdy wnoszona będzie w niepełnej wysokości zostanie wszczęte postępowanie windykacyjne. Należy przez to rozumieć, iż na adres właściciela nieruchomości trafi upomnienie z informacją o zalegającej opłacie. Czas przysługujący takiej osobie na dokonanie zaległej opłaty to 7 dni. Jeśli osoba po tym terminie w dalszym ciągu we wskazanym terminie nie ureguluje należności pieniężnych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia, zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej, co spowoduje dodatkowe obciążenie kosztami egzekucji, które zaspakajane są w pierwszej kolejności.

Koszt upomnienia -11,60 zł

Link do kalkulatora odsetek od zaległości  podatkowych

Egzekucja opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych prowadzona jest w trybie określonym Ustawą z 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Egzekucja może być prowadzona z:

 • posiadanych pieniędzy,
 • wynagrodzenia za pracę,
 • emerytury, świadczeń ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej,
 • rachunków bankowych,
 • innych wierzytelności pieniężnych,
 • papierów wartościowych zapisanych (niezapisanych) na rachunku papierów wartościowych,
 • weksla,
 • autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej,
 • udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • pozostałych praw majątkowych,
 • ruchomości.

Stawki opłat

Partnerzy

 • Banie Mazurskie
 • Budry
 • Giżycko
 • Miasto Giżycko
 • Kruklanki
 • Milki
 • Orzysz
 • Ryn
 • Srokowo
 • Węgorzewo
 • Wydminy

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii
Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Polityka prywatności