Preloader

Ładowanie...

Przejdź do treści
Wersja kontrastowa
 • a
 • a +
 • a ++

Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami

Slider

Aktualności

 • 1
 • 2
 • 3

14 luty 2020

Uchwała o nowych stawkach za z…

  Uchwała o nowych stawkach za zagospodarowanie i odbiór odpadów Zgromadzenie Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami podjęło ...

Czytaj więcej

12 luty 2020

Zaproszenie do złożenia oferty…

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie projektu i składu graficznego 4 numerów biuletynu zawierającego komiks na ostatniej stronie. zapytanie of...

Czytaj więcej

07 luty 2020

ZGROMADZENIE WZNOWI OBRADY 12 …

ZGROMADZENIE WZNOWI OBRADY 12 LUTEGO

Przyjęcie uchwały o wysokości nowych stawek za odbiór i transport odpadów z terenu gmin Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami  ...

Czytaj więcej

04 luty 2020

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE Z…

Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2019 r. sporządzony na podstawie art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (te...

Czytaj więcej

09 styczeń 2020

USUŃ AZBEST 2019/2020 - dodatk…

USUŃ AZBEST 2019/2020 - dodatkowy nabór wniosków.

Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami informuje o ogłoszeniu dodatkowego naboru wniosków do Programu usuwania azbestu i wyrobów zawieraj...

Czytaj więcej

03 grudzień 2019

NIE SPALAJ ODPADÓW!

NIE SPALAJ ODPADÓW!

Nadchodzą chłodne dni. Przypominamy, że obowiązuje bezwzględny zakaz spalania odpadów w piecach, kominkach i domowych paleniskach.

Czytaj więcej

03 grudzień 2019

RE_CZYTELNIA

RE_CZYTELNIA

Uruchamiamy w naszym Punkcie Obsługi klienta punkt wymiany książek.

Czytaj więcej

02 grudzień 2019

EKSPERYMENT WERMIKOMPOSTOWY

EKSPERYMENT WERMIKOMPOSTOWY

Eisenia fetida, czyli kompostowiec różowy to wyjątkowy organizm i bohater Mazurskich Warsztatów Komunalnych REKO-EKO w ZUOK Spytkowo poświęconych komp...

Czytaj więcej

25 listopad 2019

Zbiórka elektroodpadów oraz wi…

Zbiórka elektroodpadów oraz wielkogabarytów na terenie Gminy Orzyszu

6 grudnia 2019 r. (po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym) na terenie Gminy Orzysz w zabudowie jednorodzinnej odbędzie się zbiórka elektroodpa...

Czytaj więcej

Deklaracje

Najczęściej popełniane błędy podczas wypełniania deklaracji:

 • błędna data obowiązywania deklaracji
 • niezgodność danych z zawartych w deklaracji
 • brak wskazania nieruchomości, na której powstają odpady
 • brak wyliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • niezgodność stawki opłaty ze sposobem zbiórki odpadów
 • brak uzasadnienia do korekty deklaracji
 • brak podpisu składającego deklarację

 

W razie problemów z uzupełnieniem deklaracji, uprzejmie prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta. Numery telefonów znajdą Państwo w stopce strony lub w zakładce kontakt. 

Formularz deklaracji

Uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji

 

Uzupełnioną i podpisaną deklarację należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta MZM-GO (ul. Pocztowa 2, 11-500 Giżycko), przesłać pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną poprzez e-PUAP. Warunkiem wysłania deklaracji drogą elektroniczną jest posiadanie podpisu kwalifikowanego.

Deklaracje należy składać w terminie 14 dni od dnia zamieszkania lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, lub w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji.

Deklaracja jest jednoczesnym zobowiązaniem do comiesięcznego wnoszenia opłaty w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. Mieszkańcy nie będą otrzymywać faktur do zapłaty.

 

Uchwała Zgromadzenia MZMGO w sprawie przyjęcia wzoru deklaracji

Kalkulator oblicza wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od rodzaju nieruchomości oraz sposobu zbiórki odpadów.

Przystępując do samoobliczenia opłaty należy zapoznać sie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gmin Związku, dostępnym w zakładce akty prawne.

Nieruchomości zamieszkałe

Liczba osób
Nieprawidłowe dane

Stawka
Nieprawidłowe dane

Suma
Nieprawidłowe dane

Nieruchomości niezamieszkałe

Pojemniki
Nieprawidłowe dane

Liczba pojemników
Nieprawidłowe dane

Częstotliwość odbioru
Nieprawidłowe dane

Suma
Nieprawidłowe dane

Nieruchomości mieszane

Wysokość opłaty stanowi sumę opłat z dwóch rodzajów nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej.

Suma
Nieprawidłowe dane

STAWKI OPŁAT NA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

zbiórka nieselektywna 17 zł osoba
zbiórka selektywna 10 zł osoba
  
NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE, GDZIE ODPADY ZBIERANE SĄ W SPOSÓB NIESELEKTYWNY
pojemnik (l) 120 240 360 1100 7000
opłata (zł) 24.00 48.00 66.00 163.00 1072.00
NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE, GDZIE ODPADY ZBIERANE SĄ W SPOSÓB SELEKTYWNY
pojemnik (l)  120  240  360  1100  7000
opłata (zł) 13.00 26.00 39.00 95.00 625.00
RYCZAŁT, GDZIE ODPADY ZBIERANE SĄ W SPOSÓB NIESELEKTYWNY

nieruchomość (szt.)

273,00

RYCZAŁT, GDZIE ODPADY ZBIERANE SĄ W SPOSÓB SELEKTYWNY

nieruchomość (szt.)

210,00

WNOSZENIE OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Opłaty za gospodarowanie odpadami należy wnosić w terminie do 15 dnia każdego miesiąca ( bez wezwania) poprzez dokonanie przelewu, na indywidualny numer rachunku bankowego. Numery rachunków bankowych otrzymali Państwo pocztą w ubiegłym roku. W przypadku zagubienia indywidualnego rachunku bankowego można go uzyskać w siedzibie Związku.

Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. 1996 Nr 132 poz. 622) w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową (skorygowaną) deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Zgodnie z art. 6r ust. 1b ww. ustawy Zarząd Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości, w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Osoba, która uporczywie nie wpłaca w terminie należności może również zostać pociągnięta do odpowiedzialności opartej o Kodeks karny skarbowy.

 

WNOSZENIE OPŁAT PRZEZ OSOBY "TRZECIE"
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013 r. ma charakter publicznoprawny. Zgodnie z art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz 391 ze zm.) w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.). Zapłata o której mowa w art. 59 § 1 pkt 1 w związku z art. 60 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, dokonana przez inny podmiot w imieniu podatnika nie powoduje wygaśnięcia zobowiązania podatkowego tego podatnika. Wobec powyższego płatność opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w obrocie bezgotówkowym (przelewem) powinna zostać dokonana wyłącznie z rachunku bankowego osoby, która złożyła deklarację (wyjątek od tej reguły stanowi wspólność majątkowa małżonków).

 

WYSTAWIANIE FAKTUR
Zgodnie z art. 15 pkt. 6 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami nie jest podatnikiem VAT. W związku z powyższym nie jest zobowiązany do wystawienia faktur VAT. Podstawę do rozliczenia kosztów stanowi oryginał dowodu wpłaty i kopia deklaracji lub wydana decyzja administracyjna. 

Zgodnie z art. 5 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – dochodami publicznymi są daniny publiczne, do których zalicza się opłaty, których obowiązek ponoszenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego wynika z odrębnych ustaw.

 

OBOWIAZEK DOKONYWANIA OPŁATY JEST BEZWARUNKOWY
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaliczana jest do kategorii danin publicznych których charakterystyczną cechą jest jednostronność i nieekwiwalentość, bowiem podmiot ponoszący ciężar daniny nie otrzymuje w zamian bezpośrednio żadnego świadczenia wzajemnego.

Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wniesienia w terminie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązek dokonania opłaty jest bezwzględny i bezwarunkowy.

 

NIEUREGULOWANIE OPŁAT W TERMINIE 

W przypadku gdy opłata nie będzie uregulowana przez właściciela nieruchomości terminowo lub gdy wnoszona będzie w niepełnej wysokości zostanie wszczęte postępowanie windykacyjne. Należy przez to rozumieć, iż na adres właściciela nieruchomości trafi upomnienie z informacją o zalegającej opłacie. Czas przysługujący takiej osobie na dokonanie zaległej opłaty to 7 dni. Jeśli osoba po tym terminie w dalszym ciągu we wskazanym terminie nie ureguluje należności pieniężnych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia, zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej, co spowoduje dodatkowe obciążenie kosztami egzekucji, które zaspakajane są w pierwszej kolejności.

Koszt upomnienia -11,60 zł

Link do kalkulatora odsetek od zaległości  podatkowych

Egzekucja opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych prowadzona jest w trybie określonym Ustawą z 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Egzekucja może być prowadzona z:

 • posiadanych pieniędzy,
 • wynagrodzenia za pracę,
 • emerytury, świadczeń ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej,
 • rachunków bankowych,
 • innych wierzytelności pieniężnych,
 • papierów wartościowych zapisanych (niezapisanych) na rachunku papierów wartościowych,
 • weksla,
 • autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej,
 • udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • pozostałych praw majątkowych,
 • ruchomości.

Zgodnie z art. 6r ust. 1b Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Związek Międzygminny -Gospodarka Odpadami w Giżycku jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości, w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stawki opłat

Partnerzy

 • Banie Mazurskie
 • Budry
 • Giżycko
 • Miasto Giżycko
 • Kruklanki
 • Milki
 • Orzysz
 • Ryn
 • Srokowo
 • Węgorzewo
 • Wydminy

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii
Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Polityka prywatności