Preloader

Ładowanie...

Przejdź do treści
Wersja kontrastowa
 • a
 • a +
 • a ++

ZUOK w Spytkowie ZUOK w Spytkowie

Grafika

Dotychczasowy sposób radzenia sobie z odpadami komunalnymi na Mazurach, w postaci lokalnych składowisk odpadów, stał się wysoce kłopotliwy ze względu na lawinowy przyrost pozostałości cywilizacyjnych oraz brak większych możliwości ograniczenia ich strumienia poddawanego składowaniu, poprzez segregację i recykling. Rosnące hałdy odpadów w każdej gminie były szczególnie kłopotliwe w przypadku turystycznego regionu mazurskiego, stwarzając jednocześnie wysokie zagrożenie dla środowiska naturalnego. Likwidacja i rewitalizacja tych punktów składowania, z jednoczesnym utworzeniem centralnej dla całego regionu instalacji, która przyjmowałaby cały strumień odpadów i dysponując najnowszymi technologiami dokonywała wnikliwej segregacji oraz utylizacji, przeznaczając na kwaterę składowiskową jedynie niewielki procent niewykorzystanych wtórnie odpadów, wydaje się w tej chwili najlepszym rozwiązaniem problemu, spełniającym jednocześnie surowe wymogi normatywne Unii Europejskiej.

Specjalistyczne badania naukowe wykluczyły taką możliwość. Pod kątem analizy zagrożeń dla środowiska wykonane zostały szczegółowe badania hydrologiczne (wód powierzchniowych), hydrogeologiczne (wód podziemnych) oraz geologiczno-inżynieryjne (struktury gruntu). Badano również, czy może zostać skażone powietrze i przekroczone normy hałasu. Wyniki tych badań były pozytywne i zostały zweryfikowane bez zastrzeżeń przez wojewódzkie służby ochrony przyrody oraz inspekcję sanitarno-epidemiologiczną.

Dokładne rozpoznanie hydrogeologiczne stwierdza, że pod obszarem lokalizacji zakładu znajduje się naturalna warstwa nieprzepuszczalnych glin o grubości powyżej 25 m. Pomimo tego pod kwaterą składowiskową zostanie ułożona warstwa mineralna glin i dodatkowo twardych folii - najlepsza obecnie technologia, zapewniająca całkowitą szczelność składowiska. Natomiast wody opadowe będą zbierane w odpowiednich basenach i poddawane oczyszczeniu.

Eternit, który trafi do zakładu będzie magazynowany w warunkach uniemożliwiających pylenie i jak najszybciej przekazywany do wyspecjalizowanych w jego utylizacji odbiorców. Natomiast przykry zapach będzie wydzielany jedynie w procesie produkcji kompostu z elementów organicznych, zawartych w odpadach, jednak nie będzie on się zbytnio różnił od zapachów emitowanych przez klasyczne gospodarstwa rolne, niezbyt przyjemnych lecz niegroźnych dla ludzi.

Tu i ówdzie podnoszone wątpliwości, co do ekologicznego bezpieczeństwa zakładu w Spytkowie nie mają nic wspólnego z miarodajną opinią wyspecjalizowanych w przedmiocie naukowców oraz rzeczywistością. Są raczej wynikiem gry konkurencyjnej i politycznej.

Ruch kołowy zapewne się nieznacznie zwiększy, ale na ten proces ma wpływ nie tylko zakład unieszkodliwiania odpadów, ale też fermy hodowlane i żwirownie zlokalizowane w rejonie wsi Świdry i Spytkowo oraz planowane polsko-rosyjskie przejście graniczne w Perłach (Spytkowo leży przy głównej trasie dojazdowej do owego przejścia). Ruch kołowy jest tutaj problemem, który należałoby rozpatrywać oddzielnie i szukać rozwiązań w obrębie poprawy infrastruktury drogowej.

Według obecnego stanu wiedzy technicznej i przy współczesnych technologiach, zagospodarowanie i utylizacja odpadów w Spytkowie będzie mogła być prowadzona przez minimum 15 lat. Trudno przewidywać, co będzie dalej. Przez ten okres rozwiązania technologiczne mogą się zmienić na tyle, że być może cała kwestia będzie realizowana całkowicie innymi sposobami, a może problem przestanie istnieć u samego źródła - będzie powstawała o wiele mniejsza liczba odpadów. Będziemy się nad tym zastanawiali w najbliższej przyszłości.

Jak już zostało powiedziane - funkcjonowanie zakładu w Spytkowie nie zagrozi w żadnej mierze środowisku naturalnemu, które jest głównym "produktem turystycznym", oferowanym przez gospodarstwa agroturystyczne, pensjonaty i ośrodki wczasowe w okolicy wsi Spytkowo, Świdry i Pieczarki. Jeśli turystycznemu rozwojowi tych miejscowości nie przeszkodziło funkcjonujące przez 30 lat wysypisko śmieci w obrębie Spytkowa oraz liczne żwirownie i fermy hodowlane zlokalizowane w okolicy Świder, to na pewno nie uczyni tego spełniający wszelkie normy ekologiczne i monitorowany stale pod tym względem zakład. Natomiast może przyczynić się on do ogólnie pojętego rozwoju ekonomicznego okolicy, oferując miejsca pracy dla tych z mieszkańców, którzy nie znaleźli dla siebie miejsca w branży turystycznej, a na tym terenie, obciążonym wyjątkową sezonowością turystyki, jest to znaczna ilość osób.

Funkcjonujący zakład stworzy około 50 miejsc pracy, w tym znaczną część dla osób bez kwalifikacji, jakich wiele zamieszkuje okoliczne wsie. Pracownicy tacy przechodzą specjalistyczne przeszkolenie, realizowane przez ZUOK Spytkowo. Oczywiście, w interesie pracodawcy leży, aby jego pracownik miał jak najbliżej do miejsca swojej pracy, co preferuje mieszkańców okolicznych miejscowości. Preferencją powinny być też objęte osoby pozostające bez pracy. W związku z tym we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Giżycku i Powiatowym Urzędem Pracy w Węgorzewie zatrudniamy osoby bezrobotne.

Na lokalizację zakładu w Spytkowie koło Giżycka wpłynęły zdecydowanie trzy czynniki. Po pierwsze - jest to miejsce położone centralnie względem gmin, tworzących Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami, co jest najkorzystniejsze pod względem kosztów transportu odpadów. Po drugie - warunki geologiczne tego obszaru eliminują przedostanie się jakichkolwiek zanieczyszczeń do zbiorników wód podziemnych. Po trzecie - przez 30 lat funkcjonowało tutaj lokalne składowisko odpadów dla Giżycka i okolic, więc regionalna instalacja odpadowa nie będzie absorbowała jakiegoś nowego, "czystego" obszaru, wykorzystując taki, który już był podobnie eksploatowany.

Zakład w Spytkowie jest kluczową inwestycją regionu, ujętą w "Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego" do roku 2020. Władze lokalne i wojewódzkie oraz Unia Europejska, mając świadomość, iż jest to region bardzo cenny przyrodniczo i atrakcyjny turystycznie, zdecydowały o dofinansowaniu inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego. Nakłady inwestycyjne na budowę zakładu w Spytkowie wyniosły ogółem 44,80 tys. zł, z czego 18,10 tys. zł stanowi dotacja UE,

a 7,90 tys. zł pożyczka preferencyjna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. 18,9 tys. zł stanowią tzw. środki własne, wyłożone przez gminy, zrzeszone w Mazurskim Związku Międzygminnym - Gospodarka Odpadami.

Niejako "sercem zakładu" jest obszerna hala sortowni odpadów, z zainstalowaną najnowocześniejszą obecnie linią technologiczną. Tutaj trafi pełny strumień odpadów, który następnie zostanie rozdzielony na poszczególne surowce wtórne, przeznaczone do recyklingu, frakcję organiczną, skierowaną do kompostowania oraz pozostałe odpady, które zostaną złożone w kwaterze składowiskowej. Drugą, bardzo ważną sekcją zakładu w Spytkowie są moduły intensywnego kompostowania, gdzie wyselekcjonowana z odpadów frakcja organiczna ulegnie rozdrobnieniu i zmieszaniu na placu, po czym skierowana zostanie do procesu intensywnego kompostowania a następnie na plac dojrzewania kompstu. W ten sposób osiągnięty zostanie tzw. gotowy stabilizat kompostowy, który może być wykorzystany gospodarczo poza zakładem, np. do rekultywacji zamykanych składowisk odpadów. Zakład posiada też segment do przetwarzania odpadów budowlanych i demontażu odpadów wielkogabarytowych, a także magazyn do czasowego przechowywania eternitu oraz zużytego sprzętu RTV i AGD, który będzie następnie przesyłany do specjalistycznych przedsiębiorstw. Obszarowo największą część zakładu stanowi kwatera składowiskowa, gdzie będą trafiały te odpady, których w żadnej mierze nie uda się przetworzyć i wykorzystać powtórnie. Całkowita powierzchnia kwatery składowiskowej wynosi ok. 2,6 ha. Wraz z budynkami administracyjno-socjalnymi, pomieszczeniami warsztatowo-garażowymi, placami i drogami wewnętrznymi, zakład będzie obejmował areał rzędu 6,26 ha i obsługiwał obszar o ok. 150 tys. mieszkańców, przyjmując ok. 40 000 ton odpadów komunalnych rocznie. Docelowo ponad 60% przyjętych odpadów ulegnie dalszemu przetworzeniu i powtórnemu wykorzystaniu przemysłowemu.

Partnerzy

 • Banie Mazurskie
 • Budry
 • Giżycko
 • Miasto Giżycko
 • Kruklanki
 • Milki
 • Orzysz
 • Ryn
 • Srokowo
 • Węgorzewo
 • Wydminy

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii
Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Polityka prywatności