Opracowanie dotyczy przeprowadzenia analizy kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami oraz określenie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w rejonie Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami.

Celem kalkulacji jest ustalenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przeliczeniu na jednego mieszkańca oraz ustalenie stawki opłaty za pojemnik w dniu uruchomienia systemu w dniu 01 lipca 2013 r. w świetle ustawy z dnia 01 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1399 ze zm.)

Analiza kosztów funkcjonowania systemu