STAWKI OBOWI膭ZUJ膭CE OD 1 KWIETNIA 2020

STAWKI OP艁AT NA ODBI脫R I ZAGOSPODAROWANIE ODPAD脫W KOMUNALNYCH

 

NIERUCHOMO艢CI ZAMIESZKA艁E

zbi贸rka selektywna 27 z艂 osoba
zbi贸rka  nieselektywna 54 z艂 osoba
  
NIERUCHOMO艢CI NIEZAMIESZKA艁E, GDZIE ODPADY ZBIERANE S膭 W SPOS脫B SELEKTYWNY
pojemnik (l) 120 240 360 1100 7000
op艂ata (z艂) 23.50 47.00 70.00 215.00 1450.00
NIERUCHOMO艢CI NIEZAMIESZKA艁E, GDZIE ODPADY ZBIERANE S膭 W SPOS脫B NIESELEKTYWNY
pojemnik (l)  120  240  360  1100  7000
op艂ata (z艂) 47.00 94.00 140.00 430.00 2900.00
RYCZA艁T, GDZIE ODPADY ZBIERANE S膭 W SPOS脫B SELEKTYWNY

nieruchomo艣膰 (szt.)

 169,00

RYCZA艁T, GDZIE ODPADY ZBIERANE S膭 W SPOS脫B NIESELEKTYWNY

nieruchomo艣膰 (szt.)

338,00

WNOSZENIE OP艁AT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Op艂aty za gospodarowanie odpadami nale偶y wnosi膰 w terminie do 15 dnia ka偶dego miesi膮ca ( bez wezwania) poprzez dokonanie przelewu, na indywidualny numer rachunku bankowego. Numery rachunk贸w bankowych otrzymali Pa艅stwo poczt膮 w ubieg艂ym roku. W przypadku zagubienia indywidualnego rachunku bankowego mo偶na go uzyska膰 w siedzibie Zwi膮zku

Art. 6m ust. 2 W przypadku zmiany danych b臋d膮cych podstaw膮 ustalenia wysoko艣ci nale偶nej op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub okre艣lonej w deklaracji ilo艣ci odpad贸w komunalnych powstaj膮cych na danej nieruchomo艣ci, w艂a艣ciciel nieruchomo艣ci jest obowi膮zany z艂o偶y膰 now膮 deklaracj臋 w terminie do 10 dnia miesi膮ca nast臋puj膮cego po miesi膮cu, w kt贸rym nast膮pi艂a zmiana. Op艂at臋 za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysoko艣ci uiszcza si臋 za miesi膮c, w kt贸rym nast膮pi艂a zmiana.

Zgodnie z art. 6r ust. 1b ww. ustawy Zarz膮d Mazurskiego Zwi膮zku Mi臋dzygminnego - Gospodarka Odpadami jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich 艣rodk贸w egzekucyjnych, z wyj膮tkiem egzekucji z nieruchomo艣ci, w egzekucji administracyjnej nale偶no艣ci pieni臋偶nych z tytu艂u op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Osoba, kt贸ra uporczywie nie wp艂aca w terminie nale偶no艣ci mo偶e r贸wnie偶 zosta膰 poci膮gni臋ta do odpowiedzialno艣ci opartej o Kodeks karny skarbowy.

WNOSZENIE OP艁AT PRZEZ OSOBY "TRZECIE"
Op艂ata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013 r. ma charakter publicznoprawny. Zgodnie z art. 6q ustawy z dnia 13 wrze艣nia 1996 r. o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz 391 ze zm.) w sprawach dotycz膮cych op艂at za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje si臋 przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.). Zap艂ata o kt贸rej mowa w art. 59 搂 1 pkt 1 w zwi膮zku z art. 60 搂 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, dokonana przez inny podmiot w imieniu podatnika nie powoduje wyga艣ni臋cia zobowi膮zania podatkowego tego podatnika. Wobec powy偶szego p艂atno艣膰 op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w obrocie bezgot贸wkowym (przelewem) powinna zosta膰 dokonana wy艂膮cznie z rachunku bankowego osoby, kt贸ra z艂o偶y艂a deklaracj臋 (wyj膮tek od tej regu艂y stanowi wsp贸lno艣膰 maj膮tkowa ma艂偶onk贸w).

WYSTAWIANIE FAKTUR
Zgodnie z art. 15 pkt. 6 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towar贸w i us艂ug Mazurski Zwi膮zek Mi臋dzygminny - Gospodarka Odpadami nie jest podatnikiem VAT. W zwi膮zku z powy偶szym nie jest zobowi膮zany do wystawienia faktur VAT. Podstaw臋 do rozliczenia koszt贸w stanowi orygina艂 dowodu wp艂aty i kopia deklaracji lub wydana decyzja administracyjna. 

Zgodnie z art. 5 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 鈥 dochodami publicznymi s膮 daniny publiczne, do kt贸rych zalicza si臋 op艂aty, kt贸rych obowi膮zek ponoszenia na rzecz jednostek samorz膮du terytorialnego wynika z odr臋bnych ustaw.

OBOWIAZEK DOKONYWANIA OP艁ATY JEST BEZWARUNKOWY
Op艂ata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaliczana jest do kategorii danin publicznych kt贸rych charakterystyczn膮 cech膮 jest jednostronno艣膰 i nieekwiwalento艣膰, bowiem podmiot ponosz膮cy ci臋偶ar daniny nie otrzymuje w zamian bezpo艣rednio 偶adnego 艣wiadczenia wzajemnego.

Ka偶dy w艂a艣ciciel nieruchomo艣ci zobowi膮zany jest do wniesienia w terminie op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowi膮zek dokonania op艂aty jest bezwzgl臋dny i bezwarunkowy.

NIEUREGULOWANIE OP艁AT W TERMINIE
W przypadku gdy op艂ata nie b臋dzie uregulowana przez w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci terminowo lub gdy wnoszona b臋dzie w niepe艂nej wysoko艣ci zostanie wszcz臋te post臋powanie windykacyjne. Nale偶y przez to rozumie膰, i偶 na adres w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci trafi upomnienie z informacj膮 o zalegaj膮cej op艂acie. Czas przys艂uguj膮cy takiej osobie na dokonanie zaleg艂ej op艂aty to 7 dni. Je艣li osoba po tym terminie w dalszym ci膮gu we wskazanym terminie nie ureguluje nale偶no艣ci pieni臋偶nych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia, zostanie wszcz臋te post臋powanie egzekucyjne w celu przymusowego 艣ci膮gni臋cia nale偶no艣ci w trybie egzekucji administracyjnej, co spowoduje dodatkowe obci膮偶enie kosztami egzekucji, kt贸re zaspakajane s膮 w pierwszej kolejno艣ci.

Koszt upomnienia -11,60 z艂

Link do kalkulatora odsetek od zaleg艂o艣ci  podatkowych

Egzekucja op艂at za odbi贸r i zagospodarowanie odpad贸w komunalnych prowadzona jest w trybie okre艣lonym Ustaw膮 z 17 czerwca 1966r. o post臋powaniu egzekucyjnym w administracji. Egzekucja mo偶e by膰 prowadzona z:

 • posiadanych pieni臋dzy,
 • wynagrodzenia za prac臋,
 • emerytury, 艣wiadcze艅 ubezpieczenia spo艂ecznego oraz renty socjalnej,
 • rachunk贸w bankowych,
 • innych wierzytelno艣ci pieni臋偶nych,
 • papier贸w warto艣ciowych zapisanych (niezapisanych) na rachunku papier贸w warto艣ciowych,
 • weksla,
 • autorskich praw maj膮tkowych oraz praw w艂asno艣ci przemys艂owej,
 • udzia艂u w sp贸艂ce z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮,
 • pozosta艂ych praw maj膮tkowych,
 • ruchomo艣ci.

Stawki op艂at