Preloader

Ładowanie...

Przejdź do treści
Wersja kontrastowa
 • a
 • a +
 • a ++

System gospodarowania odpadami System gospodarowania odpadami

Grafika

W dniu 1 lipca 2011 r. została uchwalona nowelizacja ustawy utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która zakładała przekazanie odpowiedzialności za odebranie i właściwe zagospodarowanie odpadów samorządom lokalnym. Gminy zrzeszone w Mazurskim Związku Międzygminnym – Gospodarka Odpadami zdecydowały o przekazaniu swoich obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy Mazurskiemu Związkowi, który od 01 lipca 2013r. zapewnia swoim mieszkańcom odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych.  Opłaty wnoszone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w całości przeznaczane są na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami na terenie Związku.

 

Realizując zapisy znowelizowanej ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 391 ze zmianami)  o gospodarce odpadami Zgromadzenie Związku przyjęło szereg uchwał regulujących działanie nowego systemu na terenie Związku, w tym miedzy innymi :

 • Uchwałę nr 5/2013 z dnia 06.03.2013r. w sprawie stanowiska Zgromadzenia mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami dotyczącego ujednolicenia zasad utrzymania czystości i porządku w gminach Związku w zakresie gospodarki odpadami
 • Uchwałę nr 7 /2013 z dnia 06.03.2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemniki
 • Uchwała Nr 9/2013 Zgromadzenia Mazurskiego Związku Miedzygminnego - Gospodarka Odpadami z dnia 06 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposoby i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania tych odpadów
 • Uchwała Nr 10/2013 Zgromadzenia Mazurskiego Związku Miedzygminnego - Gospodarka Odpadami z dnia 06 marca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Uchwałę nr 11/2013 z dnia 06.03.2013r. w sprawie podziału na sektory
 • Uchwała Nr 12/2013 Zgromadzenia Mazurskiego Związku Miedzygminnego - Gospodarka Odpadami z dnia 28 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

 

Obszar miast i gmin współtworzących Mazurski Związk Międzygminny – Gospodarka Odpadami został podzielony na dwa sektory:

 • Sektor I obejmujący obszar miast i gmin: Banie Mazurskie, Budry, Pozezdrze, Srokowo, Węgorzewo
 • Sektor II obejmujący obszar miast i gmin: Giżycko, Kruklanki, Miłki, Orzysz, Ryn, Wydminy

 

Kolejnym etapem wdrożenia nowego systemu było przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór i transport odpadów komunalnych z Sektora I i Sektora II. Z wyłonionymi Wykonawcami zostały podpisane umowy na świadczenie usług odbioru transportu odpadów komunalnych. 

Cały strumień odpadów komunalnych z obszaru gmin wchodzących w skład Maurskiego Związku Międzygminego - Gospodarka Odpadami trafia do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), którą dla regionu północno-wschodniego godpodarki odpadami komunalnymi wojweództwa warmińsko - mazurskiego jest Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. zlokalizowany w miejscowości Spytkowo gmina Giżycko.

W miejscowościach Orzysz, Węgorzewo oraz Wilkasy zostały utworzone punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). W ramach systemu organizowane są zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz elektroodpadów.

 

Ramy czasowe wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadmi:

 • 27.12.2012r. - przejęcie obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 • Marzec 2013r. - przyjęcie uchwał niezbędnych do wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami
 • Kwiecień - czerwiec 2013r. - ogłoszenie przetargu odbiór i transport odpadów z terenu gmin MZMGO oraz wybór Wykonawcy
 • 26 - 28 Czerwiec 2013r. - podpisanie umowy z Wykonawcami (Sektor I i Sektor II)
 • 1 Lipiec 2013r. - uruchomienie nowego systemu gospodarki odpadami
 • 14 października 2013r. - uruchomienie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.

Partnerzy

 • Banie Mazurskie
 • Budry
 • Giżycko
 • Miasto Giżycko
 • Kruklanki
 • Milki
 • Orzysz
 • Ryn
 • Srokowo
 • Węgorzewo
 • Wydminy

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii
Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Polityka prywatności