PSZOK-i: wygoda dla nas, ochrona dla środowiska

Minęło już sporo czasu od momentu, gdy na barki polskich gmin złożono obowiązek utworzenia samodzielnie (bądź z innymi samorządami) punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK-ów). Zorganizowanie takiego miejsca to dla wielu podmiotów nie lada wyzwanie. Trzeba bowiem pogodzić prawne wymagania z potrzebami lokalnej społeczności. W naszym regionie zadania tego podjął się Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami (MZMGO).

System gospodarki odpadami komunalnymi w gminach zdążył już okrzepnąć. Dziś zadaniem PSZOK-ów jest wspomaganie tego systemu. Aby taki obiekt służył i odpowiadał na potrzeby lokalne w zakresie uzupełnienia systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obowiązującego w danej gminie, należy stworzyć mieszkańcom możliwość oddawania w tym punkcie różnego rodzaju odpadów problemowych, pochodzących z gospodarstw domowych. Efektywnie funkcjonujący PSZOK powinien być integralnym elementem systemu gospodarki odpadami w gminie i stać się kluczem do osiągnięcia wymaganych prawem poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia.

Utworzenie PSZOK-u wynika nie tylko ze względów prawnych, ale również odpowiada na potrzeby mieszkańców. Wiele rodzajów odpadów nie powinno trafiać do podstawionych przy posesjach pojemników na odpady (np. odpady niebezpieczne). PSZOK musi stać się miejscem, w którym mieszkańcy mogą je oddać w sposób zgodny z przepisami, nieodpłatnie, bez oczekiwania na akcję „wystawka” czy zbiórkę w formule mobilnej. O potrzebie tworzenia takich punktów świadczy także liczba nielegalnych miejsc deponowania odpadów na terenie wielu gmin, tzw. „dzikich wysypisk”. Stwarza to bardzo duże zagrożenie dla środowiska naturalnego (zanieczyszczenie gleb, wód, powietrza) oraz niekorzystnie wpływa na estetykę krajobrazu. PSZOK-i umożliwią bezpieczny i kontrolowany odbiór odpadów, a także właściwe ich zagospodarowanie i unieszkodliwienie. Takie obiekty funkcjonują z powodzeniem również na terenie MZMGO, a jest ich w sumie osiem.

 

PSZOK – co to jest?

Czym właściwie jest PSZOK? Jest to miejsce, w którym mieszkańcy, w ramach ponoszonej opłaty za odpady, mogą bezpłatnie oddać większość wytwarzanych w gospodarstwie domowym odpadów – w dogodnym dla siebie czasie. Na terenie MZMGO takie punkty znajdują się w Baniach Mazurskich, Giżycku, Miłkach, Orzyszu, Rynie, Spytkowie, Srokowie i Węgorzewie.

Do PSZOK-u można dostarczyć tylko posegregowane odpady. Oprócz surowców wtórnych, takich jak metale i tworzywa sztuczne, makulatura oraz szkło, mieszkańcy mogą przynieść tu również odpady niebezpieczne i problemowe. Do pierwszej grupy zaliczyć można m.in. opakowania po farbach, przeterminowane leki, środki ochrony roślin, tusze do drukarek, środki chemiczne, detergenty i kwasy, termometry rtęciowe, rozpuszczalniki, świetlówki, żarówki LED, zużyte baterie i akumulatory oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Natomiast wśród odpadów problemowych znajdują się zużyte opakowania z drewna, stare meble, materace, dywany i wykładziny, tekstylia, lustra, szyby i stare naczynia, a także zużyte opony samochodowe. Do PSZOK-u można również oddać odpady poremontowe, jednak tu obowiązuje limit: 1 tona odpadów na nieruchomość rocznie. Do PSZOK-u mieszkańcy dostarczają także odpady biodegradowalne, tzw. zielone, czyli skoszoną trawę, zgrabione liście czy drobne gałęzie.

Warto przypomnieć, że wszystkie te odpady należy dostarczyć do PSZOK-u we własnym zakresie.

Szanujmy się nawzajem

Osobą, która może nad doradzić, gdzie wrzucić konkretne rodzaje odpadów, jest pracownik PSZOK-u. Należy jednak pamiętać, że nie jest to osoba, która za nas wyładuje przywiezione odpady. Jej zadaniem jest przede wszystkim weryfikacja mieszkańca, ewidencja dostarczanych odpadów i wskazanie miejsca ich pozostawienia, pilnowanie porządku i czystości w PSZOK-u. Jednak w miarę możliwości obsługa obiektu powinna pomagać, szczególnie osobom starszym i niepełnosprawnym, w korzystaniu z PSZOK-u, także w rozładunku odpadów.

Warto przy okazji zapoznać się z obowiązującym na terenie PSZOK-u regulaminem. Unikniemy w ten sposób niepotrzebnych nieporozumień.

Obiekt nie tylko na dziś

Prowadzenie PSZOK-u uwzględnia zarówno obecny, jak i przyszły stan środowiska. Działania takie wpisują się w realizację idei zrównoważonego rozwoju i podniesienia poziomu życia mieszkańców. Przekłada się to na ochronę środowiska (właściwa gospodarka odpadami) oraz na zachowanie zasobów naturalnych (oszczędność surowców) i różnorodności biologicznej (dbałość o stan przyrody - minimalizacja zjawiska porzucania odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych).

 

KONKURS ZBIÓRKI MAKULATURY edycja 2023/2024

Rusza kolejna edycja konkursu zbiórki makulatury. Celem konkursu jest kreowanie prawidłowych postaw dzieci i młodzieży w zakresie gospodarowania odpadami. Konkurs kierujemy do  placówek oświatowych (przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły średnie, zespoły szkół) funkcjonujące na terenie gmin współtworzących Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami (Gmina Banie Mazurskie, Gmina Budry, Gmina Giżycko, Miasto Giżycko, Gmina Kruklanki, Gmina Miłki, Gmina Pozezdrze, Miasto i Gmina Ryn, Miasto i Gmina Węgorzewo, Gmina Wydminy, Gmina Orzysz, Gmina Srokowo).

Zgłoszenia udziału w konkursie przyjmujemy na e-mail: zgloszenie@mzmgo.mazury.pl

Regulamin konkursu

Zał nr 1_formularz zgłoszeniowy

Fot. pixabay.pl

Pierwszy etap budowy nowego PSZOK Giżycko

Pierwszy etap budowy nowego PSZOK Giżycko coraz bardziej widoczny, poszczególne elementy obiektów "wychodzą z ziemi". Zadanie pod nazwą "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Giżycku" jest dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 750 000, 00 zł

 

 

AZBEST = NIEBEZPIECZEŃSTWO

Czy wiesz, że azbest jest zaliczany do 10 najgroźniejszych substancji zanieczyszczających? Niestety, w naszym krajobrazie wciąż znajdziemy ten szkodliwy minerał na wielu dachach i elewacjach. Ze względu bowiem na swoje właściwości i praktycznie „niezniszczalność”, wprowadzony do otaczającego nas środowiska może utrzymywać się w nim przez bardzo długi, bliżej nieokreślony czas. Jest on stabilny, elastyczny i niepalny. Nic zatem dziwnego, że azbest uznano za włókno pod każdym względem doskonałe. Aż wykryto, że wywołuje śmiertelne choroby…

Dlatego też  – zgodnie z zaleceniami unijnego i krajowego prawa – do 2032 r. powinniśmy ostatecznie pożegnać się z azbestem. Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami (MZMGO) podjął się realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gmin będących uczestnikami Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami”. Jak usunąć azbest, zgodnie z prawem? Dlaczego to takie ważne? Czy można otrzymać dofinansowanie do kosztów pozbycia się i unieszkodliwienia tego groźnego materiału? Na te pytania odpowie niniejszy poradnik.

Poradnik do pobrania.

„Działanie jest współfinansowane ze środków „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.

Trwa inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gmin współtworzących Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami. Firma URBANIKA w ramach zadania do końca września dokona:

1) aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wraz z warstwą obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego;

2) wprowadzenia danych z aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wraz z warstwą obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego do Bazy Azbestowej.

Zaktualizowana baza azbestowa pozwoli ocenić jaka ilość azbestu pozostała do usunięcia na teremie gmin współtworzących Związek.

Działanie jest współfinansowane ze środków „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”

Wznawiamy zbiórkę folii rolniczych z dniem 27 czerwca (wtorek).

Wznawiamy zbiórkę folii rolniczych z dniem 27 czerwca (wtorek). Odpady przyjmujemy bezpłatnie w PSZOK Spytkowo (Spytkowo 69 https://goo.gl/maps/T23gSeR4M4DYeQHs6 )
- Warunkiem przyjęcia jest złożony wniosek do udziału w programie.
- Przyjęcie odpadów wyłącznie w dniach: od wtorku do piątku w godzinach 7:00 – 14:00,
- Wypełnienie oświadczeń oraz zważenie odpadów będą odbywały się w punkcie WAGA ZUOK Spytkowo,
- Rozładunek wyłącznie w punkcie PSZOK ZUOK Spytkowo,
- Rozładunek tylko i wyłącznie we własnym zakresie. Rolnik sam rozładowuje folie do kontenerów.
- Rozładunek może się odbyć tylko i wyłącznie po uzupełnieniu zaświadczenia przez rolnika w punkcie WAGA.
Wnioski do udziału w programie można składać na bieżąco w biurze Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami. Szczegóły programy na naszym bip https://mzmgo.mazury.pl/program-usuwania-folii.../

Zgromadzenie Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami.

Trwa Zgromadzenie Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami. Link do transmisji https://www.youtube.com/live/70Rqphh_a1w?feature=share

 

Wnioski o dofinansowanie usunięcia azbestu przyjmujemy na bieżąco.

Przypominamy, że na bieżąco przyjmujemy wnioski o dofinansowanie usunięcia azbestu z Państwa posesji. Wniosek znajduje się na naszym biuletynie zamówień publicznych bip.mzmgo.mazury.pl

Mazurski Związek Międzygminnego - Gospodarka Odpadami realizuje „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gmin będących uczestnikami Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka” w oparciu o środki własne i zewnętrzne.

Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami, oczekuje na ogłoszenie przed instytucje finansujące usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest, konkursu o dofinansowanie. Z chwilą ogłoszenia konkursu oraz pojawienia się zasad na jakich dofinansowanie miło by być udzielone, Związek przystąpi do realizacji zadania.

Obecnie przyjmujemy wnioski w trybie ciągłym, które automatycznie zostaną uwzględnione w programie z chwilą ogłoszenia konkursu. Wnioski o dofinansowanie można składać w Mazurskim Związku Międzygminnym – Gospodarka Odpadami.

Mazurski Festyn Ekologiczny Eko-Logika 2023

Eko-Logika w Srokowie za nami.

Wyniki konkursu " Rady na odpady" 2023

Komisja konkursowa MZMGO wybrała najlepsze prace w ramach konkursu " Rady na odpady" pod hasłem " Drugie życie odpadów"

 

Kategoria 1. Szkolne, przedszkolne oddziały zerowe – prace grupowe

I miejsce:

Grupa „Starszaki” Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bystrym

II miejsce:

Oddział Przedszkolny – „Zerówka” przy Szkole Podstawowej im. prof. Stanisława Srokowskiego w Srokowie

 

Kategoria 2. Klasy 1-4 szkół podstawowych – prace indywidualne

I miejsce
Hana Zamielska – klasa Ia, Szkoła Podstawowa im. prof. Stanisława Srokowskiego w Srokowie

II miejsce
Nikola Ringiel – klasa IIa, Szkoła Podstawowa im. prof. Stanisława Srokowskiego w Srokowie

III miejsce:
Julia Niewęgłowska – klasa IIa, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Janusza Korczaka w Giżycku

 

Dodatkowo w powyższej kategorii Komisja konkursowa przyznała 3 wyróżnienia:

1. Wiktoria Kryk – klasa IIIb, Szkoła Podstawowa im. prof. Stanisława Srokowskiego w Srokowie

2. Artur Wróbel – klasa IIa, Szkoła Podstawowa im. prof. Stanisława Srokowskiego w Srokowie

3. Hanna Kowalska – klasa IIa, Szkoła Podstawowa im. prof. Stanisława Srokowskiego w Srokowie

 

Kategoria 3. Klasy 5-8 szkół podstawowych – prace indywidualne

I miejsce:
Diana Zdanowska – klasa V, Szkoła Podstawowa im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bystrym

 

Kategoria 4. Szkoły średnie – prace indywidualne

Brak zgłoszonych prac.

 

Kategoria 5. Konkurs indywidualny – osoby pełnoletnie

Brak zgłoszonych prac.

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom z udział w konkursie. Laureatom gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagród, które zaplanowaliśmy w trakcie Mazurskiego Festynu Ekologicznego - Ekologika 2023 r. 3 czerwca w Srokowie.