Preloader

Ładowanie...

Przejdź do treści
Wersja kontrastowa
 • a
 • a +
 • a ++

Zgromadzenie Związku Zgromadzenie Związku

Grafika

Zgromadzenie Związku jest organem stanowiącym i kontrolnym Związku.
W skład Zgromadzenia wchodzi dwóch przedstawicieli z każdej z gmin uczestniczących w Związku, w tym Burmistrzowie lub Wójtowie oraz wybrany i delegowany przez Radę Miasta/ Gminy przedstawiciel.

Skład Zgromadzenia:

Gmina Banie Mazurskie
Łukasz Kuliś - Wójt Gminy Banie Mazurskie
Mariusz Drozd - Przedstawiciel Rady Gminy w Baniach Mazurskich

Gmina Budry
Józef Markiewicz - Wójt Gminy Budry/Przewodniczący Zgromadzenia
Zdzisław Jaśków - Przedstawiciel Rady Gminy w Budrach

Gmina Giżycko
Marek Jasudowicz - Wójt Gminy Giżycko
Artur Pawlukowski - Przedstawiciel Rady Gminy w Giżycku

Miasto Giżycko
Wojciech Karol Iwaszkiewicz - Burmistrz Miasta Giżycko
Magdalena Jurgielewicz- Przedstawiciel Rady Miasta w Giżycku

Gmina Kruklanki
Bartłomiej Kłoczko - Wójt Gminy Kruklanki
Zenon Zajączkowski - Przedstawiciel Rady Gminy w Kruklankach

Gmina Miłki
Barbara Mazurczyk - Wójt Gminy Miłki
Tomasz Gujda - Przedstawiciel Rady Gminy w Miłkach

Gmina Orzysz
Zbigniew Włodkowski - Burmistrz Miasta Orzysz
Adam Myka - Przedstawiciel Rady Miasta w Orzyszu

Gmina Pozezdrze
Bohdan Mohyła - Wójt Gminy Pozezdrze
Agnieszka Zakrzewska - Przedstawiciel Rady Gminy w Pozezdrzu

Miasto i Gmina Ryn
Jarosław Filipek - Burmistrz Miasta i Gminy Ryn/Wiceprzewodniczący Zgromadzenia
Juliusz Leczycki - Przedstawiciel Rady Miasta i Gminy w Rynie

Gmina Srokowo
Leszek Marek Olszewski - Wójt Gminy Srokowo
Stanisław Kachniarz - Przedstawiciel Rady Gminy w Srokowie

Miasto i Gmina Węgorzewo
Krzysztof Kołaszewski - Burmistrz Gminy Miejskiej Węgorzewo
Ewa Wojnowska - Przedstawiciel Rady Gminy Miejskiej w Węgorzewie

Gmina Wydminy
Radosław Król - Wójt Gminy Wydminy
Jolanta Bazylak - Przedstawiciel Rady Gminy w Wydminach

Każdy z uczestników zgromadzenia posiada jeden głos. O przyjęciu uchwał zgromadzenia decyduje zwyczajna wiekszość głosów. 

 

Zgodnie ze Statutem Związku, do wyłącznej właściwości Zgromadzenia należą w szczególności:

1) uchwalanie Regulaminu Pracy Zarządu Związku oraz Regulaminu Komisji Rewizyjnej,

2) wybór i odwołanie Zarządu Związku, stanowienie o kierunkach jego działania i przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

3) uchwalanie planu finansowego Związku, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania planu finansowego oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi z tego tytułu,

4) powoływanie Skarbnika Związku,

5) powoływanie Komisji Rewizyjnej,

6) tworzenie, przekształcanie i likwidacja przedsiębiorstw i zakładów Związku oraz udział w spółkach prawa handlowego,

7) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Związku przekraczających zakres zwykłego zarządu,

8) zbywanie i obciążanie nieruchomości Związku oraz przyjmowanie na jego rzecz darowizn i zapisów,

9) stanowienie o używaniu funduszy Związku w granicach ustawowych oraz o podziale zysków powstałych z działalności Związku,

10)zaciąganie kredytów długoterminowych,

11)ustalanie wysokości i rodzaju świadczeń na rzecz Związku, w tym składek członkowskich i terminów ich uiszczania, przy czym ustalenia takie wymagać będą

wyrażonej w uchwale budżetowej aprobaty Rad Gmin, których uchwały Zgromadzenia dotyczą,

12) przyjęcie do Związku nowego Uczestnika,

13) usunięcie ze Związku Uczestnika w przypadkach określonych w Statucie,

14) określanie zasad ustalania wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu oraz wysokości diet dla nieetatowych Członków Zarządu i Członków Zgromadzenia,

15) powoływanie komisji do określonych spraw

 

Partnerzy

 • Banie Mazurskie
 • Budry
 • Giżycko
 • Miasto Giżycko
 • Kruklanki
 • Milki
 • Orzysz
 • Ryn
 • Srokowo
 • Węgorzewo
 • Wydminy

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii
Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Polityka prywatności