Zarząd Związku jest organem wykonawczym Związku.
W skład Zarządu Związku wchodzi Przewodniczący oraz wybrani przez Zgromadzenie Związku członkowie Zarządu.

Skład Zarządu:

Wojciech Ogłuszka -Przewodniczący Zarządu

Wojciech Karol Iwaszkiewicz - Członek Zarządu

Marek JasudowiczCzłonek Zarządu

Krzysztof Kołaszewski - Członek Zarządu

Leszek Marek Olszewski - Członek Zarządu

 

Zgodnie ze Statutem Związku, Zarząd wykonuje uchwały Zgromadzenia oraz realizuje zadania Związku nie należące do wyłącznej właściwości Zgromadzenia. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

1) przygotowywanie projektów uchwał Zgromadzenia,

2) określanie sposobu wykonywania uchwał,

3) gospodarowanie mieniem Związku,

4) przygotowywanie projektu i wykonywanie planu finansowego Związku,

5) nadzór nad działalnością zakładów, przedsiębiorstw i urządzeń Związku,

6) składanie Zgromadzeniu sprawozdań z działalności i stanu majątkowego Związku.

 

W realizacji statutowych zadań Związku Zarząd podlega wyłącznie Zgromadzeniu.