bip
Uczyńmy wspólnie
Czystsze Mazury
Skontaktuj się z nami!
Rekultywacja składowisk odpadów

W obszarze gmin współtworzących Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami zlokalizowanych jest siedemnaście składowisk odpadów komunalnych z czego większość w chwili obecnej jest już zrekultywowanych. Jedno składowisko jest czynne i przyjmuje odpady. Jest nim kwatera balastu w Spytkowie.

Składowiska znajdują się w miejscowościach: Knis gm. Ryn, Kruklanki, Rydzewo gm. Miłki, Spytkowo gm. Giżycko, Banie Mazurskie, Czerwony Dwór gm. Węgorzewo, Dowiaty gm. Budry, Olszewo gm. Budry, Popioły gm. Budry, Miechy gm. Miłki, Rydzewo gm. Miłki, Wydminy, Góra gm. Orzysz, Pozezdrze, Srokowo.

Czynne składowisko odpadów w Spytkowie.

Jedynym czynnym składowiskiem odpadów komunalnych w obszarze gmin tworzących Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami jest kwatera składowania balastu przy Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie Sp. z o. o.

Dlaczego tak ważna jest rekultywacja starych składowisk?

Rekultywacja składowisk przyczynia się do wyeliminowania zagrożeń dla środowiska w tym: wód podziemnych i powierzchniowych, powietrza atmosferycznego, środowiska gruntowego, krajobrazu.

Nasze działania.

Począwszy od chwili powstania w 2004 roku Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami koordynował działania związane z rekultywacją składowisk odpadów w obszarze działania MZM-GO. Efektem intensywnej pracy było przygotowanie w 2006 roku dokumentacji technicznej rekultywacji wraz z kosztorysami inwestorskimi wszystkich składowisk odpadów znajdujących się na terenie działania MZM-GO oraz ich późniejsza aktualizacja. Przedmiotowe dokumentacje posłużyły do wydania decyzji na zamknięcie składowisk odpadów oraz określenia sposobu i harmonogramów rekultywacji.

Największe składowisko w regionie - składowisko w Spytkowie, zarządzane przez Miasto Giżycko zostało zrekultywowane w 2011 roku. Rekultywacja została przeprowadzona przy udziale środków pochodzących z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach przedsięwzięcia pn. „Rekultywacja kwatery składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Spytkowo gmina Giżycko Miasto Giżycko”. Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami w ramach swoich działań statutowych przygotował niezbędną dokumentację projektową, brał udział w tworzeniu dokumentacji przetargowej oraz pełnił funkcje doradczą w realizacji projektu. Planowany koszt rekultywacji: 715 176,12 zł brutto. W wyniku oszczędności przetargowych składowisko zrekultywowano za kwotę: 547 227,00 zł brutto.

Pozostałe siedem składowisk zostało zrekultywowane w 2013r. w ramach projektu: "Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych regionie gmin Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami„ dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013r. Zarząd Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami w dniu 11.10.2012r. podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami w Olsztynie umowę na dofinansowanie zadania rekultywacji siedmiu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na terenie gmin związku. Są to składowiska znajdujące się w miejscowościach: Wydminy, Miechy w gminie Miłki, Dowiaty, Olszewo i Popioły - w gminie Budry, Banie Mazurskie oraz Czerwony Dwór w gminie Węgorzewo. W chwili podpisania umowy, planowana wartość projektu wynosiła: 3 889 963, 83 zł z czego wydatki kwalifikowane: 3 769 963, 83 zł. Wysokość dofinansowania wyniosła 80% tj.: 3 015 971, 06 zł. W wyniku oszczędności przetargowych ostatecznie wartość projektu wyniosła: 1 619 467,29 zł z czego wydatki kwalifikowalne: 1 467 441,29 zł. Wysokość dofinansowania wyniosła 80% tj.:  1 173 953,02 zł

Kolejnym zadaniem był projekt pn; "Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w regionie MZM - GO oraz Miasta Mrągowa", realizowany w ramach Funduszu Spójności.Wartość projektu rekultywacji składowisk „Góra” „Czerwony Dwór” i „Polska Wieś” zamknęła się w kwocie 1 621 414,53 zł. Unijna dotacja pokryła 1 028 171,76 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych.

Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Miechy gm. Miłki. 

Monitoring poeksploatacyjny zrekultywowanych składowiska odpadów komunalnych.

Mazurski Związek na zlecenie właścicieli składowisk (Gmin współtworzących Związek) nadzoruje proces monitoringu poeksploatacyjnego składowisk. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów. Monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów polega na badaniu wielkości opadu atmosferycznego, pomiarze poziomu wód podziemnych, pomiarze wielkości przepływu wód powierzchniowych, kontroli osiadania powierzchni składowiska odpadów w oparciu o ustalone repery, badaniu parametrów wskaźnikowych w wodach powierzchniowych, odciekowych, podziemnych oraz gazie składowiskowym, pomiarze emisji gazu składowiskowego oraz sprawdzaniu sprawności systemu odprowadzania gazu składowiskowego.

Po zakończeniu prac rekultywacyjnych zarządzający składowiskiem jest ustawowo zobowiązany do prowadzenia poeksploatacyjnego monitoringu składowisk odpadów przez okres  30 lat. W celu obniżenia kosztów monitoringu zarządcy składowisk zdecydowali o powierzeniu monitoringu poeksploatacyjnego składowisk Mazurskiemu Związkowi Międzygminnemu - Gospodarka Odpadami. 

Menu
NEWSLETTER
Dodaj swój adres e-mail aby dostawać powiadomienia: 
najświeższe aktualności, wydarzenia imprezy oraz komunikaty.
zapisz się
Nasze gminy
Biuro
Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami
ul. Pocztowa 2, 11-500 Giżycko
tel. 87 429 13 74
tel. 575 363 177

e-mail: biuro@mzmgo.mazury.pl

Godziny pracy:
od PN do PT: 7:30 - 15.30
© 2006 - 2023 Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram