bip
Uczyńmy wspólnie
Czystsze Mazury
Skontaktuj się z nami!
System gospodarowania odpadami

Nowelizacja ustawy utrzymaniu czystości i porządku w gminach tzw. "rewolucja śmieciowa" przekazała gminom odpowiedzialność za odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych.. Gminy współtworzące Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami zdecydowały o przekazaniu swoich obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy Związkowi, który od 01 lipca 2013r. zapewnia swoim mieszkańcom odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Opłaty wnoszone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w całości przeznaczane są na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami na terenie Związku.

Realizując zapisy znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Zgromadzenie Związku przyjęło szereg uchwał regulujących działanie nowego systemu gospodarowania odpadami na terenie gmina współtworzących Związek:

  • w sprawie ujednolicenia zasad utrzymania czystości i porządku w gminach Związku w zakresie gospodarki odpadami,
  • w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemniki,
  • w sprawie określenia szczegółowego sposoby i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania tych odpadów,
  • w sprawie określenia terminu, częstotliwości uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • w sprawie podziału na sektory, w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Większość uchwal w późniejszym okresie była wielokrotnie zmieniana. Obszar miast i gmin współtworzących Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami został podzielony na dwa sektory (od 2024 roku trzy sektory).

Kolejnym etapem wdrożenia nowego systemu było przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór i transport odpadów komunalnych z Sektora I i Sektora II (od 2024 roku trzy sektory).

Z wyłonionymi Wykonawcami zostały podpisane umowy na świadczenie usług odbioru transportu odpadów komunalnych. Cały strumień odpadów komunalnych z obszaru gmin wchodzących w skład Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami trafia do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.

Menu
NEWSLETTER
Dodaj swój adres e-mail aby dostawać powiadomienia: 
najświeższe aktualności, wydarzenia imprezy oraz komunikaty.
zapisz się
Nasze gminy
Biuro
Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami
ul. Pocztowa 2, 11-500 Giżycko
tel. 87 429 13 74
tel. 575 363 177

e-mail: biuro@mzmgo.mazury.pl

Godziny pracy:
od PN do PT: 7:30 - 15.30
© 2006 - 2023 Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram